söndag 6 mars 2011

Kvinnokommissionens möte har avslutas




Sent i fredags (4 mars) avslutade FN:s kvinnokommission sitt 55:e möte i New York. Förhandlingarna kring mötets slutdokument på temat utbildning, slutsatserna, var en riktig rysare som pågått under hela veckan till sent in på nätterna.

Vatikanen hade stora problem med att ha med text som refererar till gender, de ville istället skriva om män och kvinnor. Vatikanens återkommande inlägg kring detta skapade stor irritation bland de flesta andra länderna och flera talade om att avstå slutsatser detta år om genderbegreppet skulle försvinna.

Ett viktigt dokument för kvinnokommissionens arbete är den överenskommelse 189 länder enades om vid den stora kvinnokonferensen i Peking 1995. Just förståelsen för gender är grundläggande i detta dokument. Att då 16 år senare vara på ett möte där detta ifrågasätts så kraftigt från ett håll var oerhört frustrerande för många. Många länder var också väldigt irriterade även att Vatikanen tilläts ta så mycket plats under mötet eftersom de endast har observatörsstatus.

Temat för i år var utbildning och en annan kontroversiell fråga som tog mycket tid var den om rätten till sexualundervisning och sexuell och reproduktiv hälsa. Även i diskussioner om detta satte sig Vatikanen på tvären och framhärdade föräldrarnas rätt att bestämma om unga ska få sexualundervisning eller inte. Med på tåget var afrikanska unionen som hade stora problem med sexualundervisning. De ville hellre ha breda skrivningar om utbildning och på så sätt skapa utrymme för tolkning.

När jag lämnade mötet på fredagen hade vi skrivit en text om sexualundervisning som alla kunde enas om. Den exakta skrivningen publiceras på CSW:s hemsida inom kort.

Ja, vi ägnade oss åt många, långa och ibland heta diskussioner kring detta och andra frågor som var kontroversiella för vissa. Det var oerhört tråkigt att inse att i denna typ av FN-sammanhang så verkar frågor om kvinnors rättigheter gå bakåt. Glädjande var dock att höra från så många håll att den tillbakakagången inte speglar det verkliga arbetet, eller synsättet, i länderna.

Alla dokument från CSW är inte färdigskrivna men håll utkik på webbplatsen där rapporten från mötet publiceras, där finns slutsatser, resolutioner och mycket annat intressant att läsa.


Inga kommentarer: