söndag 14 juni 2015

Kristina Ljungros avslutar kongressen

"Tack för ett fantastiskt arbete under kongressen. Stort tack för förtroendet ni gett mig att fortsätta leda den här organisationen. Vilket jobb vi har gjort! Vi har aldrig haft så många motioner tidigare. Ni har alla gjort ett hästjobb. Det har varit så god stämning, vi har visat respekt för varandra åsikter, vi har fattat kloka beslut. Vi arbetar med komplexa frågor och måste vrida och vända på saker. Det har vi gjort här.Vi har antagit ett nytt Idéprogram. Nu ska vi se till att det får genomslag. Men debatten är redan igång och jag är säker på att vi kommer att fortsätta göra avtryck.

Vi ska fortsätta försvara aborträtten, men vi ska också sticka ut hakan i andra frågor. Låt oss nu gå ut och realisera allas frihet att vara, välja och njuta!"

Ny förbundsstyrelse

Alldeles nyss omvaldes Kristina Ljungros till förbundsordförande tillsammans med en ny förbundsstyrelse vid RFSU:s kongress.
– Jag är oerhört glad över medlemmarnas förtroende att få fortsätta leda arbetet i Sveriges största sexualpolitiska organisation. Jag ser fram emot att realisera vårt nya idéprogram och att RFSU fortsätter vara en tydlig röst i debatten, i allt från abortfrågan till hur en modern familjepolitik ska se ut, säger Kristina Ljungros RFSU:s förbundsordförande.
Saknas på bilden: Jonis Bader och Gunilla Hallonsten. Foto: Per Pettersson

RFSU:s kongress 2015 har valt in följande personer i förbundsstyrelsen:
Anna Levin
Emil Rissve
Gunilla Hallonsten
Jonis Bader
Karin Stenqvist
Måns Magnusson
Marco Vega
Maria Sundin
Monica Johansson
Ulrika Holmström
Victor Bernhardtz
Åsa Cronberg

Missförstånd i debatten om samtycke - självklart ska allt sex vara samtyckt

Under kongressen har vi diskuterat huruvida sexualbrottslagstiftningen ska inkludera ett krav på samtycke. En motion kom från medlemmar från RFSU Uppsala och Stockholm om detta.
I motionen står det bland annat såhär:

Två förslag på tekniska lösningar har lagts fram. I sitt remissvar till sexualbrottsutredningen 2010 stödde RFSU det senare av de båda förslagen, men var skeptisk till det första. Trots remissvaret har RFSU på senare tid framstått som negativt till samtyckesreglering i den offentliga debatten.

RFSU:s skolinformatörer gör idag ett viktigt arbete i det normförändrande arbetet för att skapa en kultur av ömsesidighet och minska det sexuella våldet. Men när vi pratar om ömsesidighet och ja- och nej-signaler, så har vi inte lagen i ryggen.

Förbundsstyrelsen såg motionen som ett bra tillfälle att reda ut och förtydliga vad RFSU egentligen har för hållning i frågan. Kongressen beslutade slutligen att vidhålla samma inställning som innan.

- Den mediala debatten har varit förvirrad. Vi har samma i grunden samma åsikt som de som utmålas som våra meningsmotståndare. För RFSU är det en självklarhet att allt sex ska vara samtyckt. Vi följer den statliga utredningen med spänning. Vi vill vara öppna för olika lösningar. Vi är för en samtyckesreglering men inte en ren samtyckeslagstiftning säger förbundsordförande Kristina Ljungros.

Så vad gäller egentligen? Vad tycker RFSU?
Debatten om samtyckesregleringar i sexualbrottslagstiftningen har till viss del präglats av missförstånd och sammanblandningar av begrepp och av vilka frågor som har diskuteras. Parter som till stora delar varit överens om den framtida sexualbrottslagstiftningens utformning har trots det målats ut som motståndare.

Inledningsvis handlade samtyckesdebatten i första hand om att göra om den svenska sexualbrottslagstiftningen så att lagstiftningen inte längre utgick ifrån att i första hand bedöma det våld eller tvång som förekommit. Istället skulle lagstiftningen i första hand utgå ifrån att bedöma huruvida det förekommit något kommunicerat samtycke eller inte. Denna bedömning skulle göras i samtliga sexualbrottsmål oavsett omständigheterna – det vill säga även om grovt våld och tvång förekommit skulle bedömningen i första hand fokusera på offrets eventuellt kommunicerade samtycke och hur gärningsmannen uppfattat detta.

Det stämmer att RFSU har tagit ställning emot denna typ av lagstiftningsmodell som i den allmänna debatten ofta kallas för ”en ren samtyckesreglering”. Anledningen till det är bland annat att RFSU anser att när det förekommit våldsinslag och tvång av den art det inte går att samtycka till, är det just övergreppet som sådant som bedömningen ska ha som utgångspunkt.

År 2010 kom den senaste sexualbrottsutredningen som bland annat föreslog ett nytt brott: ”Sexuellt övergrepp”. Förslaget handlade alltså om en utökad kriminalisering av vissa situationer – de situationer när det inte förekommit våld, tvång eller utnyttjande av en särskild utsatt situation men när det ändå inte förelegat något tillstånd för den sexuella handlingen. RFSU tog ställning för det nya föreslagna brottet eftersom det innebar ett stärkt skydd för den sexuella integriteten och det sexuella självbestämmandet. Brottet infördes dock aldrig.

Nu pågår en ny utredning av sexualbrottslagstiftningen. RFSU avser att följa och uppvakta utredningen utifrån våra nuvarande ställningstaganden men vill också vara öppna för att utredningen kan presentera nya förslag eller nya fakta.

Begrav uttrycket oskuld

Nu fattade kongressen beslut om att RFSU ska verka för att begrava uttrycket oskuld och skapa en mer verklighetsnära diskussion kring sexuella debuter.

Klittra är ordet för kvinnors onani

Kvinnors onani har saknat ett bra eget ord. Ordet ”runka” förknippar många med manlig onani/onani med kuk; ordet onani inkluderar alla kön, men uppfattas som kliniskt och mindre sexigt.

RFSU:s kongress 2013 fattade beslut om att ta fram ett nytt ord för kvinnors onani eller onani med fitta efter att medlemmen Desiree Lichtenstein lagt en motion om saken. Kansliet fick i uppdrag att hitta ett nytt ord och i november 2014 lanserades en tävling där det efterlystes förslag på ett nytt onani-ord. 

Responsen var enorm – under den vecka som tävlingen pågick kom mer än 1200 mail, kommentarer, vykort och brev med förslag. Totalt skickades det in ungefär 200 unika ord. Av dessa förslag valdes en lista med 40 ord ut som publicerades på hemsidan och allmänheten fick rösta på sitt favoritord.

Flest röster (ca 30 %) fick klittra, följt av pulla och runka. Tävlingen fick mycket uppmärksamhet i både svensk och internationell media, med flera artiklar och radioinslag. Ända borta i Nya zeeland snackades det om det nya onaniordets betydelse för synen på kvinnors sexualitet. Frågan diskuterades även flitigt i sociala medier.

Ordet klittra har redan fått stort genomslag, inte minst tack vare den uppmärksamhet som var kring tävlingen. Flera tidningar rapporterade om det vinnande ordet och klittra har även börjat användas utanför tävlingens sammanhang när man pratar om onani. En fördel med ordet är att det lyfter fram klitoris betydelse för njutning.

Att sätta ord på kvinnors onani ger oss möjlighet att prata om sexualitet på ett enkelt och mindre kliniskt sätt.

Hjälp oss twittra, det heter klittra!

Satsa på ofrivilligt barnlösa!

För första gången finns en text i idéprogrammet om RFSU:s politiska strävan för att göra livet lättare för ofrivilligt barnlösa.

Ur nya idéprogrammet:
Vård vid ofrivillig barnlöshet ska erbjudas även om det kräver flera försök och även om det redan finns barn i familjen. RFSU vill se fler åtgärder som kan möjliggöra för ofrivilligt barnlösa att förhoppningsvis kunna bilda en familj, till exempel via embryodonation.

Även sjukdomen endometrios har ett eget kapitel i idéprogrammet. Det är viktigt att familjepolitiken inte bara handlar om dem som har barn.

Föräldradagarna ska delas lika – individualisera föräldraförsäkringen!

Ur nya idéprogrammet
Alla vuxna som blir föräldrar ska ha samma ansvar och rättigheter. Stöd från samhället måste reflektera detta. RFSU vill att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det bör även vara möjligt att ge föräldrapenning till andra vuxna som står barnet nära.

RFSU har länge jobbat politiskt för stjärnfamiljers rättigheter. Ett av våra mål är att fler personer än de biologiska föräldrarna ska kunna ta ut föräldradagar. För första gången ska vi även driva frågan om att föräldraförsäkringen ska individualiseras.

RFSU vill införa ett tredje juridiskt kön

Ur nyklubbade idéprogrammet:
RFSU menar att ett tredje juridiskt kön som den enskilde själv kan välja att tillhöra skulle förenkla livet för många som inte känner sig hemma i de juridiska kategorierna kvinna eller man. Den som vill ändra sitt juridiska kön ska ha möjlighet att göra det.

Nu har vi ett nytt Idéprogram!

Jubel utbröt i salen när Idéprogrammet på lördagsmorgonen äntligen godkändes i sin helhet. Nu kan kongressen sätta tänderna i övriga motioner och propositioner.

Kongressfesten

På lördagkvällen blev det kongressfest med middag, tal, utfrågning av nya kandidater till förbundsstyrelsen, underhållning och dans. (Fler festbilder kommer att läggas upp i ett Facebookalbum senare.)lördag 13 juni 2015

Åsa Cronberg: Min praktiska erfarenhet som advokat är bra för RFSU.

Åsa Cronberg är advokat och är ny kandidat till förbundsstyrelsen.

Varför vill du vara med i RFSU:s styrelse? 

–  Idag finns det en ojämlik tillgång till SRHR, till exempel när det gäller våld mot kvinnor och t ex kvinnor i vissa förorter är det vanligt att de har mindre frihet kring sin egen kropp och är mer utsatta. 

– RFSU skulle kunna samarbeta mer med kvinnoorganisationer och gräsrotsorganisationer nära de som berörs.
– när det gäller hiv-frågan är stigma och självstima det stora problemet i Sverige. 


#rfsu15

RFSU står fast i vår syn på sex mot ersättning

RFSU:s inställning till sex mot ersättning som nu antagits i det nya idéprogrammet skiljer sig inte särskilt särskilt mycket jämfört med tidigare idéprogram.Vadå sex mot ersättning?
RFSU använder termen ”sex mot ersättning” och inte termerna ”prostitution” eller ”sexarbete”. Vi vill använda ett begrepp som också den målgrupp frågan berör kan identifiera sig med. RFSU anser inte att sex mot ersättning är att jämföra med ett arbete, vilket som helst. Däremot har vi full respekt för att vissa personer själva identifierar sig som sexarbetare.

Är RFSU kritiska till sexköpslagen?
Vi är kritiska till de negativa konsekvenser som sexköpslagen har bidragit till. Vi menar att en lag bara är så bra som dess tillämpning är.

Har inte RFSU något maktperspektiv?
Sex mot ersättning är problematiskt på samhälls- och ofta på individnivå. Kvinnor som grupp är underordnade män och att kvinnor, traditionellt sett, därför anses kunna användas för att tillfredsställa mäns sexualitet. Ett annat exempel är att resursstarka personer som grupp utnyttjar personer med brist på resurser. Olika maktstrukturer samverkar i olika grad. RFSU kan inte acceptera dessa maktobalanser. 
För att minska efterfrågan av sex mot ersättning är det mycket centralt att dels arbeta för att minska fattigdom dels med ett normkritiskt arbete för ökad jämställdhet, jämlikhet och en förändrad syn på genus och olika sexuella uttryck och identiteter. I det arbetet måste de parter med mindre makt lyssnas till, respekteras och vara en självklar del av det sociala arbetet.

Anna Levin: RFSU ska spegla en bredd av hur Sverige ser ut.

Anna Levin är ny kandidat till förbundsstyrelsen. 
– Det jag lockas av är sakkompetensen i RFSU och att vara med i ett sammanhang där man är med och förändrar politiken. 
– Jag har stor erfarenhet av organisatoriska frågor och mångfaldsfrågor, t ex vill jag jobba för att förstärka ungas perspektiv, där ett intersektionellt perspektiv idag är självklart. Och jag vill att RFSU ska spegla en bredd av hur Sverige ser ut.

RFSU är positiva till värdgraviditet/surrogatmödraskap – men ser problemen.


Foto: Flickr creative commons/Susan

För första gången har vi formulerat vår ståndpunkt i den kontroversiella frågan om surrogatmödraskap, i RFSU:s viktigaste styrdokument; idéprogrammet.

Ur idéprogrammet
Värdgraviditet är ett sätt för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Värdgraviditet innebär att en person bär barn åt en eller flera andra personer. Personen som bär barnet blir inte förälder vid födseln, utan föräldraskapet finns hos den eller de som barnet bärs åt. Att bilda familj genom värdgraviditet förekommer idag runt om i världen, men är reglerat på vitt skilda sätt och sker med olika grad av frihet och olika grad av ekonomisk ersättning för den som är värd.

Där värdgraviditet är förbjudet eller oreglerat men ändå förekommer uppstår problem för de berörda parterna om inte allt går som det är tänkt. Eftersom frågan är global krävs internationella överenskommelser som ser till de olika parternas rättigheter.

Värdgraviditet är en komplex fråga. Alla har rätt att fatta beslut som sina egna kroppar. Det finns de som gärna bär ett barn åt någon annan. Samtidigt finns en risk för utnyttjande, där personer i ekonomisk utsatthet eller utan valmöjligheter blir värd för en graviditet i brist på alternativ.

RFSU är positiva till att att reglera överenskommelser om värdgraviditeter i Sverige. Det måste garanteras att alla inblandades rättigheter respekteras och att ingen utnyttjas i processen. Det innefattar bland annat att personen som bär barn ska ha rätt att fatta alla beslut om graviditeten, inklusive rätten att avbryta den samt ångra sig sedan barnet är fött, på samma vis som den som bestämt sig för att adoptera bort sitt barn har rätt att ångra sig inom en viss tid.

(Slut på utdrag)

Under kongressen togs även beslut om att använda ordet värdgraviditet. Varför?

Begreppet surrogatmödraskap är inte optimalt. Surrogatmödraskap är sammansatt av surrogat som är synonymt med substitut, nödlösning och sämre ersättningsmedel samt mödraskap vilket just dessa graviditeter inte syftar till i social eller genetisk mening. Värdgraviditet beskriver bättre företeelsen då det dels är könsneutralt, då inte enbart kvinnor kan bära barn, men även för att det inte är fråga om ett mödraskap utan en graviditet. Ordet används redan internationellt.

Monica Johansson : Jag kan tillföra kunskap kring intersektionella perspektiv.

Monica Johansson kandiderar till den nya förbundsstyrelsen, som väljs på söndagen.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen? 
– Jag har verkat som sexualupplysare och ser att sexualhälsa är en rättighet, och hur mycket viktigt det är att rikta RFSU:s arbete mot vården för att öka kunskaper där.
– Jag ser aborträtten som extra viktig just nu. Hotet mot aborträtten som förut smugit fram, dundrar nu istället, det måste vi vara med och stoppa.

#rfsu15

RFSU - en feministisk och intersektionell organisation

Nu står det klart. I den nya versionen av idéprogrammet tar RFSU tydlig ställning genom att understryka att organisationen har en feministisk och intersektionell profil.

Utdrag ur texten om feminism och intersektionalitet i det nya idéprogrammet: 
RFSU:s grundsyn
/---/
Feministiska och intersektionella perspektiv utgör en särskilt viktig grund i RFSU:s arbete. Makt är i regel ojämlikt fördelad mellan könen. Det innebär att män har en oproportionerligt stor del av makten över sexualitet och reproduktion. Flera starka normer kring genus är också kopplade till sexualitet och gör att sexualiteten i sig används för att befästa rådande maktordning.

– Det är ett stort steg för RFSU. Vårt arbete har länge byggt på en feministisk grundsyn. Jag är glad att vi har tydliggjort att vi är en feministisk organisation, säger Kristina Ljungros.

Det har diskuterats inom organisationen om feminism som begrepp är för svårdefinierat eftersom det finns så många olika typer av "feminismer". Frågan har diskuterats på flera tidigare kongresser. Efter ytterligare diskussioner under helgens kongress lades "intersektionella perspektiv" till i texten.

Hela det nya idéprogrammet offentliggörs inom kort. 

Friheter över rättigheter


Förbundsstyrelsen föreslog i en motion att RFSU:s tre friheter; Frihet att vara, välja och njuta ska byta skepnad till tre rättigheter i det nya idéprogrammet och stadgar. Detta debatterades först ut på lördagen men förbundsstyrelsens förslag om att byta ut de friheterna mot rättigheter avslogs, och därför står RFSU:s tre friheter kvar.

fredag 12 juni 2015

Karin Stenqvist: Fler vårdpersonal måste ställa frågor om sexualitet

Karin Stenqvist jobbat som smittskyddsläkare i 17 år och är engagerad i RFSU Göteborg.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?

- Jag vill förändra de "stuprör" som finns inom hälso- och sjukvård. Det är svårt att få bra vård idag eftersom sexualitetsfrågan bollas mellan de olika instanserna. Som missbruksvården till exempel. Ungdomar med missbruksproblem har ofta en bredare problematik och är sexuellt risktagande. De har kanske blivit oönskat gravida flera gånger eller utsatts för sexuellt våld. Men ingen ställer frågor om sexualitet till dem. Sexualiteten är alltid en fråga som "någon annan" ska jobba med. Det är trögarbetat. Kunskapen om sexualitet måste höjas inom flera olika yrkesområden. Det måste finnas en tydlig handlingsplan.

Marco Vega: Min kunskap om sex mot ersättning behövs

Marco Vega är sexualupplysare och aktiv i RFSU Malmö. Han kandiderar till RFSU:s förbundsstyrelse för första gången.

Varför vill du sitta i styrelsen?

– Jag bär på kunskap om sex mot ersättning/sexarbete som behövs i styrelsen. Jag har jobbat med frågan i sex år och mest träffat personer som köper sex men också de som säljer sex. Och jag märker att de perspektiven saknas i diskussionen om bland annat sexköpslagen. Jag är engagerad i maskulinitetsfrågor i stort. Det är ju oftast män som står för efterfrågan när det gäller sex mot ersättning. Hiv-prevention är en annan fråga jag är engagerad i.

Kristina Ljungros: Jag vill att vi klubbar ett bra och vasst idéprogram

Kristina Ljungros, ordförande för RFSU
Kristina Ljungros, ordförande för RFSU, har både hunnit inviga kongressen och bli live-intervjuad i P4 om klittra-ordet. 
Vad ser du fram emot?
– Att vi klubbar ett bra och vasst idéprogram som kommer göra skillnad, och att vi tar ett nytt ord för kvinnors onani - klittra.
– Jag är också förväntansfull inför att vi kommer ta ställning i frågan om föräldraförsäkringen och att kunna ge föräldradagar till andra än vårdnadshavaren, en fråga som är ny för RFSU.
– Och såklart hoppas jag att bli omvald som ordförande!

Vilka frågor engagerar på kongressen?

Kongresstorgen, där alla motioner ska stötas och blötas, har startat. 

– Min hjärtefråga är den om könsstympning, att det ska kallas för könsstympning oavsett om den som utsätts för det har penis eller ej. 
Vad ser du fram emot? - Det ska bli spännande med diskussionen om feminism och intersektionalitet i relation till RFSU som organisation.

Ellinor Dahlén och Veronica Fridlund är båda engagerade i RFSU sedan många år och är så klart med på kongressen. 
Vad gör ni just nu?
– Försöker ta reda på var vi ska lägga vår energi och vilka frågor vi ska debattera på kongresstorgen, säger Ellinor (tv). 

Motionen om "sex mot ersättning" samlade många till diskussion på kongresstorget.

Maria Sundin: Jag vill mainstreama transfrågor

Maria Sundin är pensionär och aktiv i RFSL. Hon kandiderar till förbundsstyrelsen för första gången.

Varför vill du sitta i RFSU:s förbundsstyrelse?

- För att jag slagits för transfrågor, funkisfrågor och feministiska frågor i ett kvarts sekel och har mycket kunskap att bidra med. Jag var till exempel med och kämpade för att transpersoner skulle slippa få stämpeln som psyksjuk, att tvångssteriliseringarna skulle upphöra och att man inte skulle behöva skilja sig för att få byta kön. Jag vill mainstreama transfrågor. Det är ingen skillnad mellan oss och andra. Pratar man om unga flickors sexuella och reproduktiva hälsa ska transflickor inkluderas på ett självklart sätt. Jag brinner också för det internationella arbetet.

NEWSFLASH FRÅN KONGRESSEN:


Författaren Elsie Johansson får RFSU-priset 2015


RFSU:s förbundsstyrelse har med stor glädje utsett Elsie Johansson till årets vinnare av RFSU-priset som delas ut i kväll på RFSU:s kongress i Västerås.
– Jag har aldrig tänkt att jag skulle ha uträttat något som är angeläget för RFSU, men förstår nu att jag gör ju ändå det, genom att öppna upp kring möjligheterna till kärlek och sexualitet som något som aldrig är försent i livet, berättar Elsie Johansson.
– Sexualitet förknippas med ungdom och unga kroppar, men vi fortsätter ju vara sexuella varelser oavsett om vi är ute efter att skaffa barn eller efter att njuta, så den kan ju fortsätta hur länge som helst. Sexualiteten är ju könens glädje i varandra, säger Elsie.
Motivering:
”Elsie Johansson är modig. Vid 84 års ålder har hon aldrig har varit så lycklig till kropp och själ som nu, i sitt nytillkomna, sena kärleksförhållande. Hennes ansikte utstrålar en underbar blandning av erfarenhet och sensualitet. I böcker, föredrag och intervjuer bejakar hon äldre människors behov av närhet, ömhet och sex. Genom att ge 2015 års RFSU-pris till Elsie Johansson vill vi lyfta fram ett författarskap och en röst som inspirerat kvinnor av alla åldrar att stå upp för sin rätt att på samma självklara villkor njuta av sin sexualitet.”


Om RFSU-priset:Varje år sedan 1991 delar RFSU:s förbundstyrelse ut RFSU-priset. Priset ges till någon/något som i sin gärning verkat för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet. Antingen genom aktuell sexualpolitisk debatt, banbrytande forskning, kulturella insatser eller långvarigt socialt eller pedagogiskt arbete. Priset består av 25 000 kronor och en specialdesignad kondomhållare i trä. Nominerar till RFSU-priset gör RFSU:s medlemmar. Tidigare pristagare är bland andra radioprogrammet Ligga med P3, Nour El-Refai, Birgitta Stenberg, Elisabeth Ohlson Wallin och Lars Molin. I år delas priset ut under högtidliga former på RFSU:s kongress i Västerås fredag 12 juni klockan 20.30. 
Läs mer om RFSU-priset här: http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSU-priset/Officiell hashtag för RFSU:s kongress är #rfsu15
Bild: Carolina Hemlin/RFSU

Invigningstal med historia och nutid!Kristina Ljungros, ordförande för RFSU sedan fyra år och nominerad för den kommande tvåårsperioden, öppnade kongressen och höll invigningstal. 
Hon påminde om RFSU:s långa historia, apropå att pjäsen om Elise “Ottar” Ottesen-Jensen, Ottar och kärleken just nu spelas i Malmö och Stockholm – och alla de samhällsförändringar som RFSU varit med och drivit igenom, till exempel att Sverige blev det första landet i världen att införa obligatorisk sex och samlevnadsundervisning i skolorna 1955.
– Men det är få som vill gå med i en organisation på grund av dess historia, vad som hände på 50-talet eller 70-talet, nej de vill gå med för vad som händer just nu, sade Kristina Ljungros.
– Ett exempel från idag är att RFSU:s lokalförening i Luleå har lyckats påverka politiker så att de infört gratis preventivmedel, och på tre år har antalet aborter i Norrbotten halverats, det är ett exempel på hur RFSU är med och påverkar samhället.
Men inte alla uppskattar RFSU:a arbete, påminde Kristina, som läste upp några meningar från mail som hon fått i sin inbox.
– Apropå sexualundervisning i skolorna skrev någon: “Att ha sex är inte som att lära sig cykla” och en trebarnfar med “kärnfamilj” mailade: “Inte undra på att många unga går på antidepressiva med såna frontfigurer som RFSU”.


Nu är RFSU:s kongress #rfsu15 öppnad!

Kongressen är igång!


Och #rfsu15 är den officiella hashtagen

måndag 8 juni 2015

Årets presidium?

Bland de viktigaste val en kongress gör är valet av presidium, alltså de som leder själva mötet och ser till att allt går i hamn. Kongressen är suverän, men i och med att det är ett såpass viktigt och krävande uppdrag finns i kulisserna två välförberedda kandidater till rollen som ordförande respektive sekreterare.


Till ordförande finns Sara Haraldsson redo. Hon är generalsekreterare för Maktsalongen och brinner för jämställdhet och alla människors rätt och möjlighet att påverka sina egna liv. Sara har en master i statsvetenskap med inriktning mot politik och kön.

Sara var på sitt första årsmöte med en nationell organisation när hon var 13 och sedan dess hade det blivit en del.
– Jag har varit mötesordförande på ett tiotal årsmöten och kongresser, bland annat för Vårdförbundet och DIK. Kongresser är jätteroliga och jag ser fram emot att tillsammans med Lina skapa förutsättningar för att alla som är där kan fokusera på att fatta bra beslut och så sköter vi att allt går rätt till på vägen dit. Dessutom kommer två av mina supernära vänner från Västerås, så måste ju vara en bra stad!


Till sin hjälp har ordförande en sekreterare. Till detta föreslås Lina Winkler, som kongressrävar känner igen från tidigare års presidier. Hon är VD för HjälpmedelCenter Sverige, ett kunskapscenter inom förflyttning och positionering och har både jurist- och ekonomutbildning i bagaget.
– Jag har varit medlem i RFSU sedan 2011 och känner att cirkeln slutits lite när jag nu arbetar i en bransch där jag dagligen arbetar med hjälpmedel från RFSU:s avknoppade gren RFSU Rehab (numera Etac).
Lina har ingen som helst koppling till kongresstaden Västerås, men ser mycket fram emot att få det.
– Efter kongressen i Gävle blev jag hänförd av staden och väntar mig inget mindre nu! Jag ser också fram emot utmaningen att tillsammans med Sara kunna guida och styra kongressen så att alla känner att de fått komma till tals - men att vi också hinner bli klara i tid. Jag är även spänd inför genomgången av verksamhetsberättelsen samt alla hälsningar som brukar framföras till RFSU - ska jag lyckas hålla mig från att gråta i år? Blir alltid så grymt rörd av allt det fina som RFSU uträttar och det kan vara lite knivigt när sedan allt fokus hamnar på mötespresidiet igen...