torsdag 8 maj 2014

Sexualitet är demokrati och värdegrund!


Hugo Wester på Skolverket talar om värdegrundsarbetet och hur det hänger ihop med frågor om sexualitet, kön och relationer. Han understryker att skolans värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag inte är två separata uppdrag - utan att de sker samtidigt. Värdegrunden är inget vid sidan av undervisningen, utan är en del av den och ska speglas i undervisningen.

Han kopplar ihop de så kallade normerande värdena som läroplanen tar upp, som människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet, individens frihet och integritet och solidaritet med andra människor med det läroplanen skriver om sexualitet, jämställdhet, normer, könsmönster, relationer och identitet.

- Få saker lirar så väl ihop som värdegrund och sex och samlevnad, som Hugo uttrycker det.


Inga kommentarer: