torsdag 22 juli 2010

Microbicides

Det har länge funnits ett stort behov av effektiva microbicider, d v s ämnen som har till syfte att döda mikroorganismer (i det här fallet hiv) redan innan de kommer in i kroppen. Ett viktigt skäl till att behovet av sådana ämnen är stort är att det är en preventionsmetod som kvinnan själv kan kontrollera. Genom åren har det funnits ett stort antal kandidater till sådana ämnen men vi har hittills alltid blivit besvikna när resultaten av studierna presenterats. Ända till för ett par dagar sedan. Då presenterades resultaten från en studie som heter CAPRISA 004 som genomförts i Sydafrika. Ämnet som använts är en gel som innehåller 1% Tenofovir, ett ämne som ingår i många moderna kombinationer vid behandling av hiv. Gelen skall appliceras i vagina upp till 12 timmar före ett samlag samt max 12 timmar efter samlaget och man skall inte använda mer än 2 doser inom 24 timmar.

889 kvinnor deltog i studien varav hälften fick aktiv substans och hälften fick placebo. Efter 12 månaders användning hade risken att smittas med hiv reducerats med 50%. Skyddseffekten reducerades därefter något men var fortfarande 39% då studien avslutades. Föga förvånande var att de kvinnor som hade få tillfällen då de glömt bort att använda gelen eller valt att inte göra det hade högre skyddseffekt.

En positiv bieffekt av gelanvändandet var att risken för att smittas med herpes simplex typ 2 också minskade med ca 50%.

Studien möttes med stående ovationer fr a av kvinnor från länder där hivprevalensen är skrämmande hög. I den del av Sydafrika där studien genomförts är 10% av de 16-åriga flickorna och 50% av de 24-åriga kvinnorna hivsmittade.

Den här studien gav inte alla svar och utgör ingen slutgiltig lösning på problemet men den visar på möjliga vägar att fortsätta arbetet med att skapa ett tillräckligt bra skyddsmedel som kan kontrolleras av kvinnorna själva.

Inga kommentarer: